Főoldal
  Bemutatkozás
  Szolgáltatásaink
  Elérhetőségeink
  Árajánlat
  Szerződésminták
  Referenciák
  Könnyű percek

Szerződésminták

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött az "Cégnév"
"Irányítószám" "Cím"
Adószám:"Adószám"
KSH szám: "KSHSzám" Cégjegyzékszám: "Cégjegyzékszám"
Képviselő: "Vezetéknév" mint,
megbízó, (a továbbiakban: megbízó)
másrészről a TAXPROFITEER Korlátolt Felelősségű Társaság
1112 Budapest Facsemete utca 2/16
Adószám: 10333540-243
Cégjegyzékszám: 01-09-066126
Képviselő: Pentzné Barczán Ildikó
mint megbízott, (a továbbiakban megbízott) között a következők szerint:

1.) A megbízó megbízza, megbízott vállalja a megbízó könyvvezetését a mindenkori hatályos számviteli szabályok szerint, valamint az előbbiekkel összefüggő zárás és adóbevallás összeállítási feladatainak elvégzését az alábbi értelmezésben:
A megbízás kiterjed a megbízó által adott adatok alapján a főkönyvi könyvelésre, az analitikus nyilvántartások közül a tárgyi eszköz, a szállító és vevő, az áfa nyilvántartások vezetésére, valamint a fizetési kötelezettségek határidőben történő kimutatására. A megbízásnak része az éves adóbevallások és mérlegbeszámoló összeállítása is. Az előbbiek határidőben történő teljesítésének feltétele a 2.) pontban meghatározottak érvényesülése. Adóhatósági és társadalombiztosítási hatósági eljárásokban konkrét, névre szóló megbízás alapján képviseljük a megbízót.
Nem terjed ki a megbízás a vállalkozást érintő egyéb (például: munkaügyi, tűzbiztonsági, munkavédelmi, szabályzatkészítési ) feladatainak ellátására.

2.) A megbízás befogadása a megbízott részéről akkor tekinthető a felelősségvállalás szempontjából érvényesnek, ha
" a könyvelésre kerülő iratok 10 nappal, a bér-, jövedelem számfejtési adatok 5 nappal a teljesítési határidő előtt átadásra kerülnek. A késedelmesen kapott bizonylatok vagy információk miatt okozott mulasztásokért a megbízott a felelősséget elhárítja.
A könyvelési és mérlegkészítési tevékenység ellátásához szükséges iratok, okmányok különösen:
" a tárgy havi vevő, szállító számlák, banki teljesítések,
" a pénztárjelentés, a pénzmozgásokat igazoló okmányokkal, bizonylatokkal,
" a társasági szerződés, taggyűlési jegyzőkönyv, adóbejelentkezési lap, kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, társadalombiztosítási törzsszám, munkaviszonnyal kapcsolatos okiratok és ezek módosításai, leltározási jegyzőkönyvek fénymásolatai, valamint minden olyan okirat, okmány fénymásolata, amely a megbízott felelősségi körébe tartozó munka szakszerű elvégzéséhez szükséges.
A megbízott hozzáférési lehetőséget biztosít, és garantálja, hogy az általa készített vevő számlák, készletmozgások valamint banki kiegyenlítések és pénztári adatok a SEPTOWIN Integrált Ügyviteli Rendszerben letölthetők elektronikus módon. A díjazás kialakításánál ezt a körülményt közösen figyelembe vettük.

3.) A megbízott kijelenti, hogy a vállalkozás minden tagját és alkalmazottját titoktartási kötelezettség terheli az üzletfelek részéről tudomására hozott adatok tekintetében.

4.) A megbízó részéről kapcsolattartásra jogosultak: "KapcsolatCégtől"

5.) A megbízott részéről kapcsolattartásra jogosult a "KapcsolatTAXtól"

6.) A szerződés az 2007. évre hatályos. A megbízottat az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékeként havi "Díj" forint + áfa illeti meg. Az éves adóbevallások és beszámoló összeállításának díja a tárgy évi átlagos havi díj mértéke. A díjak kiegyenlítése a tárgy hónapot követő 10. napjáig esedékes készpénzben. Késedelmes fizetés esetén a megbízott jogosult az APEH késedelmi pótlék szerint kalkulált, a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi pótlékot és az azon felüli részt kártérítésként felszámítani.
Amennyiben a vállalás munkaigényességében, munkamennyiségében jelentős (10% mértéket meghaladó), bármely irányú változás következik be, a felek mindegyike jogosult díjkorrekciót kezdeményezni a vállalási díj módosítása érdekében. A vállalási díj a hivatalosan közzétett inflációs rátával negyedévente korrigálható kölcsönös egyetértésben.

7.) A vállalkozási szerződés 3 havi rendes felmondással szüntethető meg, ettől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek. A szerződés megszűnik az időtartam lejártával, valamint abban az esetben, ha a megbízott teljesített, de a szolgáltatás ellenértékét a megbízó két egymást követő hónapban nem egyenlítette ki és erre írásban haladékot nem kapott.

8.) A megbízott a tevékenységi körben az általa okozott kár megtérítéséért felelősséggel tartozik. A fizetési határidő közlési kötelezettség elmulasztásából eredő károk összegszerűségénél az egyébként járó adó, társadalombiztosítás, stb. fizetési kötelezettség nem, azonban annak kamatai, késedelmi pótlékai, bírsága, mulasztási bírsága a vállalási díj erejéig a megbízott részéről a jogerőre emelkedés napjától vagy az elismerés napjától számított 15 napon belül kiegyenlítendő.

9.) A szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése a megbízott telephelyén történik.

10.) A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a PTK szabályai az irányadóak. Esetlegesen felmerülő jogvitában a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét ismerik el. A szerződés két eredeti példányban készült, melyet a felek, megismerés után jóváhagyólag aláírtak.


Budapest, "SzerződésKelte""Utónév" TAXPROFITEER KFT
"Vezetéknév" PENTZNÉ BARCZÁN ILDIKÓ
"Ügyvezető" Ügyvezető